Insky spol.s r.o.

Řešení projektu

Stavební část

Místo stavby: č.parc.1375/32, 1375/34, 1387/155 k.ú. Beroun [602868]
Projektant: SEA Architekt, s.r.o., Na Záhonech 7, 141 00 Praha 4
Investor: INSKY spol.s r.o., Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem
Předpokládaný termín dokončení: Předpokládaný termín dokončení rok 2018

Půdorysy (PDF)

a) Účel objektu

Projekt řeší novostavbu obytného domu v ulici Nad Paloučkem v Berouně. Výstavba je navržena na pozemku o rozloze cca 2.010m2. Jedná se o nezastavěné  plochy  na jehož severním okraji jsou přízemní garáže, na jižním navazuje na parkoviště a obytnou zástavbu. Na pozemku je v současné době volné zarostlé místo.

Obytný dům je objekt všeobecně obytný. Jsou zde bytové jednotky dvou velikostí. Jednak 2kk o ploše cca 70m2 (celkem 8 bytů), jednak 3kk loft o ploše cca 115m2 (celkem 16 bytů). V 1NP jsou situována otevřená garážová stání, objektová předávací stanice, společné prostory (kočárkárna, sklad kol apod.), sklepy.

b) Zásady architektonického,  funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu

Navržené řešení respektuje stávající urbanismus a výškové hladiny. Okolní zástavbu tvoří jednak nové bytové domy na jižním okraji (5 NP+ ustouplé 6 NP) a jednak zástavba rodinných domů na východním okraji přes komunikaci. Na severním okraji je zpevněná plocha před garážemi a přízemní garáže

Navrhovaný obytný dům je navržený jako pavlačový čtyřpodlažní s uzavřeným  schodišťovým prostorem. Pavlače jsou kryté proti dešti a sněhu. K pavlačím přiléhá výtah obsluhující všechna podlaží. Navrhovaný bytový dům je nepodsklepený, s rovnou vegetační střechou. V 1NP jsou navržena parkovací stání, bytové sklípky (sklady), technické vybavení budovy (OPS, kočárkárna apod.). Ve 2NP jsou navrženy byty o standardní výšce podlaží. Ve 3NP a 4NP jsou navrženy byty o vyšší výšce podlaží (světlá výška 5,2m umožňující individuální „nábytkové“ vestavby do otevřeného prostoru). Na jižní straně mají byty představené hluboké lodžie (ve 4NP terasy). Ve 3 a 4NP je část jejich plochy navržena jako intenzivní střešní zahrada (60cm vegetační vrstvy). Jižní, západní a východní fasády budou v celé ploše porostlé popínavou zelení.

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

bytů celkem:   24 bytů
z toho: byty cca 70 m2 8 bytů
  byty cca 115 m2 16 bytů
obestavěný prostor:   13.700 m3
zastavěná a zpevněná  plocha   1.492 m2
orientace: Podélná osa objektu je orientována na ose Z – V, okna obytných místností jsou orientována na jih. Veškeré podmínky na oslunění a osvětlení v navrhovaném objektu jsou splněny.

d) Technické a konstrukční řešení objektu

Objekt bude založen na pilotách v kombinaci s železobetonovou monolitickou deskou. Nosná konstrukce objektu bude stěnový systém v 1.np monolitický železobetonový a od 2.np budou nosné stěny zděné ze systému KM BETA. Stropy  i schodiště budou monolitické železobetonové. Příčky budou zděné ze sádrových tvárnic. Okna a výplně otvorů budou plastová. Střecha bude plochá s živičnou (nebo foliovou) krytinou, z  části s vegetační úpravou a s pochůznými terasami pro využití obyvateli domu. Fasády budou omítnuty (zateplovaní systém). Před byty na jižní straně jsou situované otevřené lodžie s malými zahrádkami. Komunikační jádro domu je tvořeno schodištěm, chodbami s výtahem (vybaveným v souladu s vyhl. Č. 369) a pavlačemi, ze  kterých jsou přístupné jednotlivé byty.

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů

Novostavba bytovéhoho domu bude částečně monolitická železobetonová (1.np) a částečně zděná z vápenopískových cihel (2np až 4 np bis). Celý objet bude zaizolován kontaktním zateplovacím systémem o tl. izolantu 150mm. Ploché střechy objektů budou též zaizolovány polystyrenem ve spádu v tl. 180-250mm.

Navrhovaná okna budou plastová se součinitelem prostupu tepla Uw = 0,9W/m2K.

Stěny v přízemí budou částečně zatepleny izolantem v tl. 100mm v pásu širokém 0,5m pod stropem. Strop nad 1.np bude zateplent v tl. 140mm.

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Na základě inženýrskogeologického průzkumu bude objekt založen na pilotách v kombinaci s monolitickou železobetonovou základovou deskou.

Vysoká agresivita vody dle geologického průzkumu nebyla nalezena.

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Bytový dům svým charakterem nebude znečišťovatelem životního prostředí.

h) Dopravní řešení

Dopravní napojení je navrženo dvousměrnou komunikací, která je napojena na ulici Nad Paloučkem. Komunikace má šířku  6m. Tato komunikace zajišťuje dopravní propojení s přízemím obytného domu, ve kterém jsou navržena garážová stání.          

Doprava v klidu je částečně řešena formou garážových stání pod bytovým domem, je zde navrženo 24 garážových stání a částečně formou venkovního stání na pozemku investora, kde je navrženo celkem 13 stání z toho 2 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Celkem tedy 37 stání, což vyhovuje vyhlášce. Přesný výpočet viz souhrnná zpráva.

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

  1. povodně – stavba se nenachází v povodňovém  území
  2. sesuvy půdy – nevyskytuje se
  3. poddolování – nevyskytuje se
  4. seizmicita – nevyskytuje se
  5. radon – na pozemku je nízké riziko radonového záření
  6. hluk – provoz stavby nebude nadměrně obtěžovat okolí, ani provoz nebude obtěžovat okolní zástavbu

j) Dodržení obecných požadavků  na výstavbu

Všechny požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány do dokumentace pro stavební povolení